Polityka prywatności

 

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

Administratorem danych jest SWC Group Sp. z o.o. , 00-141 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości na wskazany wyżej adres siedziby spółki lub na adres email: biuro@swclaw.pl

Przetwarzamy następujące rodzaje danych:

Kategorie danych

 1. Dane osób fizycznych występujących w imieniu Dostawców i Klientów.
 2. Dane kontaktowe w postaci e-mail, adresów pocztowych i numerów telefonów.

Cel przetwarzania

 1. Świadczenie bądź przygotowanie do świadczenia usług na rzecz Klientów. 
 2. Wykonanie lub przygotowanie do wykonywania umów z Dostawcami.

Dochodzenie roszczeń wynikających z umów i innych zdarzeń prawnych zaszłych w relacjach z Klientami i Dostawcami

Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 pkt b RODO
art. 6 ust. 1 pkt f RODO

Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić nam zawarcie umowy, uniemożliwić wykonanie obowiązków wynikających z już zawartej z Państwem umowy, bądź uniemożliwić dokonanie innej czynności, której Państwo od nas oczekują.

Dane będziemy przetwarzać do momentu upływu późniejszego z następujących terminów:

 1. terminu, po którym przedawniłyby się roszczenia wynikające z umów, które nas wiązały lub
 2. terminu do przechowywania dowodów księgowych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, albo
 3. 10 lat od daty ostatniego kontaktu mailowego z Państwa strony.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora.