Zespół SWC

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Specjalizuje się w tematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce zajmuje problematyka z zakresu prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta) a także prawa rynku finansowego, zwłaszcza dotyczących problematyki nadzoru finansowego;

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu wskazanej problematyki badawczej, m.in.:
– 4 monografii na ten temat szeroko rozumianego prawa bankowego: „Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych”, Warszawa 2013; „Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich Warszawa: ABC a WoltersKluwer business, 2011. – 204 s. – Bibliogr. s. [191]-204.; „Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. – Stan prawny na 1 lipca 2009 r. – Warszawa: ABC a WoltersKluwer business, 2009; Bankowe wzorce umowne, Branta 2002.

Współautorka: Komentarza do ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, LexisNexis, Warszawa 2012 (wersja elektroniczna); – podręcznika Prawo bankowe, pod redakcją E. Fojcik-Mastalskiej, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 oraz podręcznika Prawo finansowe, pod redakcją E. Fojcik-Mastalskiej oraz R. Mastalskiego, Warszawa 2011 oraz 2013.; monografii Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, pod redakcją naukową prof. dr hab. W. Góralczyka, Warszawa 2014; Komentarza do ustawy o prawach konsumenta pod redakcją.

Od 1 maja 2013 r. arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wykładowca na studiach podyplomowych: Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej (Umowy bankowe); „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro” organizowanych przez NBP we współpracy z Uniwersytetem Opolskim (wykład: Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w Unii Walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro oraz Europejski Bank Centralny (EBC, ESBC i Eurosystem, Cele i zadania ESBC)).

Aktywnie uczestniczy poprzez wygłaszanie referatów i udział w dyskusji w wielu konferencjach naukowych; organizatorka konferencji i seminariów naukowych poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa bankowego a nawet szerzej – prawa rynku finansowego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych z zakresu prawa rynku finansowego. Autorka opinii i ekspertyz z tej problematyki.